Bacover: Stoksuz E-Ticaret ile Sen de Bayimiz Ol, Kazanmaya Başla Detaylı İncele

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
www.bacover.com isimli web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtası ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı gibi, “Gizlilik ve Rezervasyon Şartları”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtası ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle “Gizlilik ve Rezervasyon Şartları”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı ve Kapsamı

 bacover olarak verdiğimiz hizmetlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen verilerin gizli tutulması ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmaması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak sağlanmıştır. Elde edilen verilerin, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacı ile kullanılacaktır. Bazı veriler anonimleştirilerek istatistiksel verilere dönüştürülür ve bu Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

 2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Temel Kurallar

 a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: bacover, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verilir. Bu çerçevede bacover’nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

 b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: bacover, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunların kendisine iletildiği takdirde güncelleme yapar. 

 c) Belirli ve meşru amaçlar için işlenme: bacover, sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde veri işler. İş amacı dışında veri işlenmez, kullanılmaz ve kullandırılmaz.

 d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: bacover, sözleşme kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süresi, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Bu amaçlar ortadan kalktığında veri anonimleştirilir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
bacover olarak bu haklara saygılıyız.

3- Gizlilik ve Veri Güvenliği

  Kişisel veriler gizlidir ve bacover bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. bacover tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 4- Doğruluk ve Veri Güncelliği

 Bünyemizde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. bacover, müşteriler ya da bacover ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Hukuken ve çalışma ilkelerimiz sebebi ile beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. bacover kendisine ulaşan resmi belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

 5- Müşteri, Muhtemel Müşteri, İş ve Çözüm Ortakları Verisi

 1- Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

 Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimiz ile kurulan sözleşme ilişkisi ile toplanmış kişisel veriler, müşterinin onayını almaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımız bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talep halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

2- İş ve Çözüm Ortakları Verileri

 bacover, iş ve çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmaya ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlamaktadır.

3- Reklam Amaçlı Veri İşleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına bacover riayet etmektedir.

4- Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebi ile Yapılan Veri İşlemleri

 Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

 5- Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

 Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. bacover ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
bacover, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

 6- Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

 Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda bacover, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak bacover, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

 7- Çerez Politikası

  bacover, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. bacover Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir?

  Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir

Çerez Türleri

  Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:
Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.
bacover’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. 

 8- Gizlilik İlkesi

 İster çalışanlar isterse diğer kişilerin bacover’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

 9- Denetim

 bacover, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

 10- İhlallerin Bildirimi

 bacover, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu, kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.